Potosi Peak, couloir, Teakettle, San Juan Mountains, Colorado, June, photo
back next

Climbing Potosi Peak

San Juan Mountains, Colorado | 2011

Ann Driggers climbs up the steep north couloir of Potosi Peak - June. Teakettle Mountain is in the background.  See more photos from our Potosi ski here!