hiking, San Juan Mountains, Colorado, Needle Mountains, photo
back next

Hiking into the Needle Mountains

Weminuche Wilderness, Colorado | 2012