Tree Skiing, San Juan Mountains, Colorado, photo
back next

Tree Skiing

San Juan Mountains, Colorado

Skier Jeff Skoloda speeds through the freshy powder - February.