Colorado, San Juan Mountains, Sneffels Range, photo
back next

Whitehouse Chute

San Juan Mountains, Colorado

Hiking up the northwestern couloir on Whitehouse Mountain.