Colorado, Potosi Peak, San Juan Mountains, Sneffels Range, Whitehouse Mtn, photo
back next

Whitehouse Summit Cairn

San Juan Mountains, Colorado | 2013

Cairn on the 13,492 ft. summit of Whitehouse Mountain.