Unknown skier skis a ridgeline.
back next

Rando Ridge Skier

San Juan Mountains, Colorado | 2020

Unknown skier skis a ridgeline. Photo © copyright by Jack Brauer.